Lucrări ştiinţifice

Articole în reviste de circulaţie internaţională

1. П. И. Хaджи, С. A. Moскaлeнкo, A. С. Русу. О влиянии свободных носителей заряда на процесс излучательной рекомбинации экситонов в полупроводниках. ФТП, 1974, vol. 8, № 7, p. 1302-1309.

2. П. И. Хaджи, С. A. Moскaлeнкo, A. С. Русу. К. Г. Пeтрaшку. Рекомбинационное излучение экситонов и биэкситонов большой плотности в полупроводниках. Изв. АН СССР, сер. Физ., 1976, vol. 40, № 9, p. 1821-1827.

3. П. И. Хaджи, A. С. Русу. Трехэкситонная излучательная рекомбинация с образованием биэкситона. ФТП, 1977, vol.11, № 8, p. 1611-1614.

4. П. И. Хaджи, A. С. Русу. О влиянии неупругих биэкситон–биэкситонных столкновений на процесс излучательной рекомбинации биэкситонов. ФТТ, 1978, vol. 20, № 4, p. 1186-1190.

5. П. И. Хaджи, A. С. Русу. Форма РН – полосы люминесценции. ФТП, 1979, vol. 13, № 6, Leningrad, Nauka, p. 1186-1189.

6. П. И. Хaджи, A. С. Русу, C. H. Бeлкин, A.К.Кондря. Временные профили полос рекомбинационного излучения экситонов и биэкситонов большой плотности в полупроводниках. ФТТ, 1979, vol. 21, № 7, Moscova, Nauka, p. 1933-1936.

7. A. Rusu, C. Pîrţac, S. Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator, Revista de Fizică „Evrika!”, Braila, România, 2006, Nr.10, p. 6-12.

8. A. Rusu, C. Pîrţac, S. Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Caracteristici generale. Revista de Fizică „Evrika!”, Braila, România, 2008, Nr. 9, p. 43-52.

9. A. Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Determinarea vitezei instantanee a unui mobil la mişcarea lui pe planul înclinat. Revista de Fizică „Evrika!”, Braila, România, 2008, Nr. 11, p. 9-14.

10. A. Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea formulei vitezei şi determinarea acceleraţiei mobilului la mişcarea rectilinie uniform variată. Revista de Fizică „Evrika!”, Braila, România, 2009, Nr. 1, p. 26-32.

11. A. Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea formulei distanţei parcurse şi determinarea acceleraţiei mobilului la mişcarea rectilinie uniform variată. Revista de Fizică „Evrika!”, Braila, România, 2009, Nr. 2, p. 14-18.

12. A. Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea formulei lui Galilei şi determinarea acceleraţiei mobilului. Revista de Fizică „Evrika!”, Braila, România, 2009, Nr. 3, p. 14-18.

13. A. Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea principiului fundamental al dinamicii la mişcarea unui mobil pe planul înclinat. Revista de Fizică „Evrika!”, Braila, România, 2009, Nr. 5-6, p. 27-31.

14. A. Rusu, C. Pîrţac. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea principiului fundamental al dinamicii la mişcarea unui mobil pe un plan orizontal. Revista de Fizică „Evrika!”, Braila, România, 2009, Nr. 7-8, p. 71-75.

15. A. Rusu, C. Pîrţac. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea principiului fundamental al dinamicii şi determinarea coeficientului de frecare la alunecare. Revista de Fizică „Evrika!”, Braila, România, 2009, Nr. 10, p. 12-16.

16. A. Rusu, C. Pîrţac. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea experimentală a legii conservării impulsului la ciocnirile plastice. Revista de Fizică „Evrika!”, Braila, România, 2009, Nr. 11, p. 26-29.

Articole în culegeri naţionale

17. A. С. Русу, П. И. Хaджи. Рекомбинационное излучение при неупругих экситон - электронных столкновениях. În culegerea: Свойства некоторых новых полупроводниковых материалов и приборов; Chişinău, Ştiinţa, 1974, p. 51-54.

18. П. И. Хaджи, A. С. Русу. Излучательная рекомбинация экситонов в CdS, обусловленная тройным экситон-экситонным взаимодействием. În culegerea: Полупроводниковые материалы и их применение; Chişinău, Ştiinţa, 1975, p. 185-188.

19. П. И. Хaджи, A. С. Русу. Кинетика рекомбинационного излучения с участием экситонов и носителей заряда в полупроводниках. În culegerea: Собственные полупроводники при больших уровнях возбуждения; Chişinău, „Ştiinţa”, 1978, p. 67-91.

20. A. С. Русу, П. И. Хaджи. Межзонные фотоперебросы свободных носителей в кристаллах типа GaP с учетом анизотропии эффективных масс. În culegerea: Теоретические и экспериментальные исследования сложных полупроводниковых соединений, Chişinău, „Ştiinţa”, 1978, p. 26-36.

21. A. С. Русу, С. С. Русу. Временная эволюция новых полос стимулированной эмисии в полупроводниках при больших уровнях возбуждения. În culegerea: Экситоны и биэкситоны в полупроводниках, Chişinău, „Ştiinţa”, 1982, p. 249-263.

22. А. Бобрышева, В. Залож, С. Русу, А. Русу. Бихол в GaAs-AlxGa1-xAs квантовых ямах. În culegerea: Квантово статистические свойства экситонов большой плотности, Chişinău, „Ştiinţa”, 1988, p. 184-192.

23. С. C. Русу, А. C. Русу. Прохождение интенсивного излучения через плоскопараллельную полупроводниковую пластинку. În culegerea: Кооперативные и неравновесные процессы в системе экситонов большой плотности, , Chişinău, „Ştiinţa”, 1989, p. 90-98.

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice

24. A. Rusu, M. Carnero, J. Darías. Algunas consideraciones acerca del curso de Física General para la preparación de especialistas de perfil amplio. În culegerea de lucrări prezentate la Simpozionul al IV al Societăţii Cubaneze de Fizică. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1989, p. 128-137.

25. A. Rusu, M. Carnero, L. Cuesta, A. Fernández, G. Bernaza, E. Machado. Los trabajos de laboratorio de Física General a la luz del perfil amplio. În culegerea de lucrări prezentate la Simpozionul al IV al Societăţii Cubaneze de Fizică. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1989, p. 138-149.

26. A. Rusu, A. Coto. Las tareas independientes de Física General como forma del trabajo independiente de los alumnos. În culegerea de lucrări prezentate la Simpozionul al IV al Societăţii Cubaneze de Fizică. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1989, p. 150-158.

Teze ale comunicărilor ştiinţifice

27. A. С. Русу, П. И. Хaджи. Нестационарная диффузия экситонов в полупроводниках. În culegerea: Тезисы VIII конференции молодых ученых Молдавии, Chişinău, „Ştiinţa”, 1972, p. 113-115.

28. П. И. Хaджи, С. A. Moскaлeнкo, A. С. Русу, К. Г. Пeтрaшку. Влияние экситон–экситонного и экситон – электронного взаимодействий на форму полос поглощения и люминесценции в полупроводниках. Тезисы докладов VIII Совещания по теории полупроводников (Киев, октябрь 1975 г.) Ed. „Наукова думка”, Кiev, 1975, p. 164.

29. П. И. Хaджи, A. С. Русу. Влияние трёхэкситонных корреляций на форму полосы люминесценции бозе – конденсированных экситонов. În culegerea: Тезисы докладов VIII Совещания по теории полупроводников (Киев, октябрь 1975 г.) Ed. „Наукова думка”, Кiev, 1975, p. 165-166.

30. П. И. Хaджи, С. A. Moскaлeнкo, A. С. Русу, К. Г. Пeтрaшку. Реломбинационное излучение экситонов и биэкситонов большой плотности в полупроводниках. Тезисы XXIII Всесоюзной конференции по люминесценции., Chişinău, 1976, p. 13.

31. П. И. Хaджи, A. С. Русу, C. H. Бeлкин, A.К.Кондря. Стационарная и временная кинетика полос люминесценции экситонов и биэкситонов большой плотности. Тезисы докладов всесоюзного совещания с участием ученых социалистических стран «Экситоны в полупроводниках», Leningrad, 1977, p. 12.

32. П. И. Хaджи, A. С. Русу. Трехчастичная излучательная Оже – рекомбинация с учетом двух экситонов и одного электрона в полупроводниках при больших уровнях возбуждения. Тезисы докладов IX Совещания по теории полупроводников, Edit.Universităţii din Tbilissi, Tbilissi, 1978, p. 307.

33. A.I.Bobrysyeva, S. Rusu, A. Rusu. Time evolution of ortho- and paraexcitons at mutual pair conversion in Cu2O. In Absracts of International Conference on Luminescence (Storrs, Connecticut, August 9-13, 1993).

34. A.I.Bobrysyeva, S. Rusu, A. Rusu Time evolution of ortho - and paraexcitons at mutual pair conversion in Cu2O. In Absracts of National Physiks Conferrence. Constanţa, România, october 13 - 15, 1993, p. 61.

35. A. Rusu, M. Colpagiu, A.I. Rusu. Lucrări de laborator, lucrări practice şi experienţe demonstrative la mecanică în ciclul gimnazial şi liceal. În materialele simpozionului „Fizica în procesul de instruire” , U.T.M., 17 noiembrie 2005, p. 57-58.

36. A. Rusu, C. Pîrţac, S. Rusu. Elemente de cercetare în experienţele efectuate cu ajutorul trusei de mecanică asistate de calculator. În rezumatele conferinţei fizicienilor din Moldova, CFM-2007, Chişinău, 11-12 octombrie 2007, p. 126-127.

37. A. Maciuga, R. Radu, A. Rusu, V. Pîntea, P. Stoicev. Fenomene de recombinare iradiaţională în monocristalele tiogalatului de cadmiu cu surplus de cadmiu CdGa2S4:Cd şi CdGa2S4:S de sulf. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Iaşi – Chişinău, 25 – 27 mai 2011. Creativitate şi Management. Ediţia XV-a, pag. 29-31.

Alte lucrări ştiinţifice

38. A. С. Русу, П. И. Хaджи. Влияние тройных экситон – экситонных корреляций на процесс экситонной люминесценции в полупроводниках. În culegerea : ВИМИ «РИПОРТ», № 3, 1977; 0,5 c. t.

39. A. С. Русу, П. И. Хaджи. Излучательная рекомбинация экситонов в полупроводниках обусловленная экситон–электронным взаимодействием. Изв. АН МССР, сер. Физ.- техн и матем наук, 1975, № 1, p. 33-40.

40. С. С. Русу, A. С. Русу. Оптическая мултистабильность при прохождении интенсивного излучения через кольцевой резонатор. Изв. АН МССР, сер физ – техн и матем наук, 1988, № 2, p. 50-52.

41. A. С. Русу. Кинетические эффекты в системе носителей заряда, экситонов и биэкситонов большой плотности в полупроводниках. Teză de doctor în ştiinţe fizico-matematice. Chişinău, 1979, 216p.

42. A. С. Русу. Кинетические эффекты в системе носителей заряда, экситонов и биэкситонов большой плотности в полу проводниках. Referatul tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice. Chişinău, 1979, 14p.

43. TRONCIU, V.Z.; RUSU, S.S.; RUSU, A.S. On/Off phase shift keying encryption method of semiconductor lasers with an air gap, in: Proceeding of the 7th International Conference on Microelectronics and Computer Science, Chisinau, September 22-24, 2011, Moldova, Kanter V., Balmus I. eds., 1, Technical University of Moldova, 2011, p.29-32.

44. V.Z. TRONCIU, A.H.ROTARU, S. RUSU, A. RUSU, ANTICIPATED SYNCHRONIZATION OF DFB LASER WITH PASSIVE DISPERSIVE REFLECTOR. Proceedings of 4th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics” ICTEI 2012, pp. 246–247.


Lucrări metodico-didactice:

Manuale

45. A. Rusu, M. Carnero, G. Bernaza, E. Machado. Introducción a las practicas de laboratorio de Física General. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1987, 49p.

46. A. Rusu, M. Carnero, J. Darías. Mecánica. Edit. “EIGAM”, Havana, Cuba, 1987, 201p.

47. A. Rusu, M. Carnero, J. Darías, H. González, G. Rodríguez, A. Coto. Física molecular y termodinámica. Edit. “EIGAM”, Havana, Cuba, 1988, 154p.

48. A. Rusu, A. Coto, E. Gallart. Manual de problemas de mecánica para las tareas individuales. Edit. “EIGAM”, Havana, Cuba, 1988, 206p.

49. A. Rusu, J. Darías. Electricidad. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1989, 107p.

Compendii

50. A. Rusu, L. Cuesta, A. Fernández, G. Bernaza, E. Machado, M. Carnero. Compendio de trabajos de laboratorio de Mecánica, Física Molecular y Termodinámica. Edit. “DAAFAR”, Havana, Cuba, 1988, 194p.

Cicluri de prelegeri

51. A. Rusu, S. Rusu. Curs de Fizica. I. Bazele mecanicii clasice. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM", 2014, 132 p.

52. A. Rusu, S. Rusu. Curs de Fizica. II. Bazele fizicii moleculare şi ale termodinamicii. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM", 2014, 119 p.

53. A. Rusu, S. Rusu. Curs de Fizica. III. Electromagnetismul. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM", 2015, 233 p.

54. A. Rusu, S. Rusu. Curs de Fizica. IV. Oscilaţii şi unde. Optica ondulatorie. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM", 2016, 171 p.

Materiale şi teze ale conferinţelor metodice

55. М. Е. Маринчук, М. И. Владимир, А. С. Русу. Об одном приеме активизации деятельности студентов при решении задач по физике. Материалы третьей республисанской научно-практической конференции по методике преподавания физики в педвузе и средней школе. Chişinău, „Ştiinţa”, 1982, p. 34-36.

56. М. Е. Маринчук, П. И. Бардецки, А. С. Русу. Развитие у студентов навыков исследовательской работы на практических и лабораторных занятиях по физике. Материалы третьей республиканской научно-практической конференции по методике преподавания физики в педвузе и средней школе. Chişinău; «Ştiinţa», 1982, p. 13-15.

57. A. Rusu, M. Carnero, R. Buergo. Los objetivos del curso de Física General a la luz del perfil amplio. Tezele rapoartelor celui de al II seminar ştiinţifico-metodic al Institutului Tehnic Militar. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1988, p. 78.

58. A. Rusu, M. Carnero. Los seminarios en el curso de Física General como una forma de elevar la actividad cognoscitiva de los alumnos. Tezele rapoartelor celui de al II seminar ştiinţifico-metodic al Institutului Tehnic Militar. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1988, p. 80.

59. A. Rusu, M. Carnero, G. Bernaza, L. Cuesta. Los laboratorios de Física. Tezele rapoartelor celui de al II seminar ştiinţifico-metodic al Institutului Tehnic Militar. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1988, p. 81-82.

60. A. Rusu, G. Bernaza. La introducción del trabajo de laboratorio: “Determinación de la viscosidad y del recorrido libre medio de las moléculas del aire” en los laboratorios de Mecánica y Física Molecular. Tezele rapoartelor primului seminar ştiinţifico-metodic al Şcolii Militare “Gral. Jose Maceo”, Edit. “EIGJM”, Santiago de Cuba, Cuba, 1988, p. 48.

61. A. Rusu, L. Cuesta, A. Fernández. Tareas individuales experimentales como una vía de desarrollar la independencia y creatividad de los alumnos. În tezele rapoartelor celui de al III seminar ştiinţifico-metodic al Institutului Tehnic Militar. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1989, p. 58-59.

62. A. Rusu, L. Cuesta, A. Fernández. Elementos investigativos en los trabajos de laboratorio de Física General. În Tezele rapoartelor celui de al III seminar ştiinţifico-metodic al Institutului Tehnic Militar. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1989, p. 60-61.

63. A. Rusu, J. Darías. Algunas consideraciones sobre el aparato matemático utilizado en la impartición del curso de Física General. În Tezele rapoartelor celui de al III seminar ştiinţifico-metodic al Institutului Tehnic Militar. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1989, p. 62-63.

64. A. Rusu, A. Coto. Las tareas individuales como forma del trabajo independiente de los alumnos en Física General. În Tezele rapoartelor celui de al III seminar ştiinţifico-metodic al Institutului Tehnic Militar. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1989, p. 68.

Alte lucrări metodico-didactice

65. А. Чебановский, А. Русу. Методические указания к решению задач по физике (механика, жидкости и газы, молекулярная физика, тепловые явления). Editura Institutului Politehnic din Chişinău, 1982, 52p.

66. A. Ciobanovschi, A. Rusu. Îndrumar pentru rezolvarea problemelor de fizică (mecanică, lichide şi gaze, fizică moleculară, fenomene termice). Editura Institutului Politehnic din Chişinău, 1982, 52p.

67. А. Чебановский, А. Русу, В. Шура. Методические указания к решению задач по физике (механика, жидкости и газы, молекулярная физика, тепловые явления). Editura Institutului Politehnic din Chişinău, 1983, 52p.

68. A. Ciobanovschi, A. Rusu, V. Şura. Îndrumar pentru rezolvarea problemelor de fizică (mecanica, lichide şi gaze, fizica moleculară, fenomene termice). Editura Institutului Politehnic din Chişinău, 1983, 52p.

69. А. Русу, А. Князев. Методические указания и индивидуальные задания к типовым расчетам по физике (тепловое излучение, атомная физика, физика твердого тела и физика атомного ядра). Editura Institutului Politehnic din Chişinău, Chişinău, 1985, 56p.

70. А. Русу, М. Маринчук, Р. Раду, В. Шура, П. Бардецки, М. Владимир А. Князев, Задачи по физике для вступительных экзаменов. Editura Institutului Politehnic din Chişinău, 1986, 171p.

71. A. Rusu, M. Marinciuc, R. Radu, V. Şura, P. Bardeţchi, M. Vladimir, A. Kneazev. Probleme de Fizică pentru examenele de admitere. Editura Institutului Politehnic din Chişinău, 1986, 171p.

72. A. Rusu, G. Rodríguez, A. Coto. Problemas de Física Molecular y Termodinámica. Edit. “DAAFAR”, Havana, Cuba, 1988, 147p.

73. A. Rusu, G. Bernaza. Problemas de electricidad para tareas individuales. Edit. “ITM”, Havana, Cuba, 1989, 47p.

74. А. Русу, А. Князев. Методические указания и индивидуальные задания к типовым расчетам по физике (квантовая оптика, атомная физика, физика твердого тела и физика атомного ядра). Edit. UTM, 1992, 56p.

75. A. Rusu, A. Knezev. Îndrumar pentru lucrări individuale la fizică (optica cuantică, fizica atomului, fizica corpului solid şi a nucleului atomic. Edit. UTM. 1993, 56p.

76. A. Rusu, S. Rusu. Probleme de Fizică. Chişinău, Edit. UTM, 2004, 91p.

77. A. Rusu, S. Rusu. Задачи по физике. Chişinău, Edit. UTM, 2004, 96p.

78. A. Rusu, S. Rusu, C. Pîrţac. Prelucrarea datelor experimentale. Îndrumar de laborator la fizică. Chişinău, Edit. UTM, 2012, 56p.

79. A. Rusu, S. Rusu, C. Pîrţac. Lucrări de laborator la mecanică asistate de calculator. Îndrumar de laborator la fizică. Chişinău, Edit. UTM, 2012, 76p.

80. A. Rusu, S. Rusu, C. Pîrţac. Lucrări de laborator la oscilaţii mecanice asistate de calculator. Îndrumar de laborator la fizică. Chişinău, Edit. UTM, 2013, 44p.

81. A. Rusu, S. Rusu, C. Pîrţac, C. Şerban, E. Burdujan. "Обработка экспериментальных данных". Îndrumar de laborator la fizică. Chişinău, Edit. UTM, 2013, 56p.

82. A. Rusu, C. Pîrţac, S. Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Procesarea datelor. Fizica şi tehnologiile moderne. V 6, Nr. 3-4 (23-24), 2008, p. 10-21.

83. A. Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Determinarea vitezei instantanee a unui mobil la mişcarea rectilinie uniform variată. Fizica şi tehnologiile moderne. V7, Nr. 1-2 (24-25), 2009, p. 25-34.

84. A. Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea formulei vitezei la mişcarea rectilinie uniform variată. Fizica şi tehnologiile moderne. V7, Nr. 3-4 (24-25), 2009, p. 26-33.

85. Alexandru Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea experimentală a formulei distanţei parcurse la mişcarea rectilinie uniform variată. Fizica şi tehnologiile moderne. V8, Nr. 1-2 (24-25), 2010, p.55-62.

86. Alexandru Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea experimentală a formulei lui Galilei. Fizica şi tehnologii moderne. V8, Nr. 3-4 (24-25), 2010.

87. Alexandru Rusu. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea experimentală a principiului fundamental al dinamicii mişcării de translaţie la deplasarea unui cărucior pe planul înclinat. Fizica şi tehnologiile moderne. V9, Nr. 1-2 (24-25), 2011, p.42-48.

88. Alexandru RUSU, Constantin PÎRŢAC. Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea experimentală a principiului fundamental al dinamicii la mişcarea de translaţie a unui mobil pe un plan orizontal. Fizica şi tehnologiile moderne. V9, Nr. 3-4 (24-25), 2011, p. 53-59.

89. Alexandru RUSU. Trusa de mecanică asistată de calculator. Determinarea coeficientului de frecare la alunecare şi verificarea principiului fundamental al dinamicii. Fizica şi tehnologiile moderne. V10, Nr. 1-2 (37-28), 2012.

90. Alexandru RUSU. Trusa de mecanică asistată de calculator. Conservarea impulsului la ciocnirile plastice dintre două cărucioare pe un plan orizontal. V10, Nr. 3-4 (39-40), 2012.

91. A. Rusu, C. Pîrţac. Lucrări de laborator de Mecanică asistate de calculator. În materialele celei de a 3-a conferinţe internaţionale “Telecommunications, Electronics and Informatics”, Volumul II, p. 453-460 ,Chisinau, Mai, 2010.

92. Alexandru Rusu, Constantin Pîrţac, Spiridon Rusu, Vasile Tronciu. Lucrări de laborator asistate de calculator. Studiul oscilaţiilor de torsiune şi determinarea modulului de forfecare. În materialele celei de a 7-a conferinţe internaţionale “Microelectronics and Computer Science”, p. 402-403 ,Chisinau, Septembrie, 2011.

93. Alexandru Rusu, Constantin Pîrţac, Spiridon Rusu, Vasile Tronciu. Lucrări de laborator asistate de calculator. Verificarea teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului fizic. În materialele celei de a 7-a conferinţe internaţionale “Microelectronics and Computer Science”, p. 404-405 ,Chisinau, Septembrie, 2011.

94. Alexandru Rusu, Constantin Pîrţac, Spiridon Rusu. Lucrări de laborator asistate de calculator. Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului de torsiune. În materialele celei de a 4-a conferinţe internaţionale “Telecommunications, Electronics and Informatics”, Volumul II, p. 419-422 ,Chisinau, 17-20 Mai, 2012.

95. Alexandru Rusu, Constantin Pîrţac, Spiridon Rusu. Lucrări de laborator asistate de calculator. Studiul rostogolirii unei bile pe planul înclinat. În materialele celei de a 4-a conferinţe internaţionale “Telecommunications, Electronics and Informatics”, Volumul II, p. 423-426, Chisinau, 17-20 Mai, 2012.

96. Alexandru Rusu, Constantin Pîrţac, Spiridon Rusu, Vasile Tronciu. Lucrări de laborator asistate de calculator. Studiul oscilaţiilor pendulului fizic şi determinarea acceleraţiei gravitaţionale. În materialele celei de a 4-a conferinţe internaţionale “Telecommunications, Electronics and Informatics”, Volumul II, p. 441-444 ,Chisinau, 17-20 Mai, 2012.

97. A. Rusu, C. Pîrţac, S. Rusu, C. Şerban, O. Mocreac. "Лабораторные работы по механике с компьютерной обработкой результатов измерений". Îndrumar de laborator la fizică. Chişinău, Edit. UTM, 2014, 5,5 c.t.

98. A. Rusu, V. Pîntea, S. Gutium, O. Mocreac, M. Ciobanu, A. Popovici A. Sanduţa, O. Bernat. "Culegere de teste pentru admiterea la efectuarea lucrărilor de laborator la Fizică". Îndrumar metodic. Editura "Tehnica-UTM", 2015, 99 p. (12,5 c.t.)

99. A. Rusu, S. Rusu, C. Pîrţac, C. Şerban, O. Mocreac. "Лабораторные работы по механическим колебаниям с компьютерной обработкой данных". Îndrumar de laborator la fizică. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM, 2015", 49 p. (3 c.t.)

100. A. Rusu, C. Pîrţac, S. Gutium. "Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat". Îndrumar de laborator la Fizică. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM, 2015", 24 p. (1,5 c.t.)

101. A. Rusu, C. Pîrţac, S. Gutium. "Determinarea căldurii specifice a lichidelor şi solidelor". Îndrumar de laborator la Fizică. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM, 2015", 19 p. (1,25 c.t.)

102. А.Русу, К.Пырцак, С.Гутюм, К.Шербан, А. Попович. Экспериментальная проверка закона сохранения энергии при скатывании шара по желобу с наклонной плоскости. Îndrumar de laborator la Fizică. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM, 2016", 26 p.

103. А.Русу, К.Шербан, К.Пырцак, С.Гутюм, М.Чобану. Определение удельной теплоемкости жидких и твёрдых тел. Îndrumar de laborator la Fizică. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM, 2016", 23 p.

104. A. Rusu S. Gutium, A. Popovici. Verificarea experimentală a legii conservării momentului cinetic şi determinarea momentului de inerţie al volantului. Îndrumar de laborator la Fizică. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM, 2016", 19 p.

105. A. Rusu, C. Pîrţac, S. Gutium. „Învăţarea prin cercetare a legii conservării impulsului la interacţiunile elastice”. În materialele conferinţei internaţionale „Învăţământul de performanţă la disciplinile curriculare ştiinţe exacte şi naturale. Obiective. Strategii. Perspective”. Chişinău, UST. 25-28 septembrie 2014.

106. A. Rusu, C. Pîrţac, S. Gutium. Lucrări de laborator asistate de calculator: "Studierea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat". În materialele conferinţei internaţionale "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică", pp. 509-512, Chişinău, 20 - 23 Mai, 2015.

107. A. Rusu, C. Pîrţac, S. Gutium. Lucrări de laborator asistate de calculator: "Determinarea căldurii specifice a lichidelor şi solidelor". În materialele conferinţei internaţionale "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică", pp. 507-508, Chişinău, 20 - 23 Mai, 2015.

108. A. Rusu, S. Gutium, A. Popovici. "Învăţarea prin cercetare a legii conservării momentului cinetic". În materialele conferinţei internaţionale"Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică", pp. 505-506, Chişinău, 20 - 23 Mai, 2015.

109. Alexandru RUSU, Constantin PÎRŢAC, Spiridon RUSU, Serghei GUTIUM, Vasile TRONCIU, Ana POPOVICI, Vitalie SECRIERU, Eugeniu MUNTEANU. Învăţarea prin cercetare a legilor fizice. În materialele colocviului internaţional "Evrika!-Cygnus-Fizica şi Tehnologiile Moderne ", pp. 263-269, Chişinău, 25 - 27 august, 2016.

110. Serghei GUTIUM, Alexandru RUSU. Evaluarea rezultatelor academice la disciplina fizică – criterii de stablire a competenţelor în ştiinţă şi tehnologie la nivelul studiilor de licenţă. În materialele colocviului internaţional "Evrika!-Cygnus-Fizica şi Tehnologiile Moderne ", pp. 133-139, Chişinău, 25 - 27 august, 2016.