Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Chistol Vitalie


Chistol Vitalie
Activează din 1991
Dr. în şt. fiz.-mat., conferenţiar universitar

Născut la 24 aprilie 1961 în s. Satul-Nou, raionul Cimişlia.

În anul 1983 a absolvit facultatea fizico–matematică, specialitatea fizică şi astronomie a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol.

1983 – 1986 – laborant la catedra „Metodica predării fizicii a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol.

1986 – stagiar la Academia de Ştiinţe a RM.

1987 – 1989 – doctorand la Academia de Ştiinţe a RM.

1989 – 1990 – inginer la AŞ a RM.

Din 1990 şi până în prezent – asistent, lector superior, apoi conferenţiar la catedra Fizică a Universităţii Tehnice din Moldova.

În anul 2005 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice pe tema „Fenomene de transport în bicristale de Bi şi aliaje Bi-Sb”.

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE:


 1. Мунтяну Ф.М., Попов А.М., Королевский Б.П., Кистол В. Г. Квантовые осцилляции магнитотермоэдс в облученных образцах сплавов сурьма – мышьяк. III Школа по актуальным вoпросам физики полуметаллов и узкозонных полупроводников. Тезисы докладов. Тирасполь, 24-30 августа, 1987 – Кшн., “Штиинца”, 1987, с.15.
 2. Мунтяну Ф.М., Королевский Б.П., Попов А. М., Кистол В. Г. Гальваномагнитные эффекты в бикристалах сплавов висмут – сурьма. V Всесоюзная конференция “Тройные полупроводники и их применение”. Тезисы докладов. Кишинев, 1987, - Кшн. Штиинца, 1987, т.2, с. 209.
 3. Muntyanu F.M., Popov I.A., Chistol V. Quantum Oscillations of Transport Phenomena of H-holes in Bi1-x Sbx Alloys (x≥0,25). Phys. Stat. Sol. (b), 1988, v.148, p.K37-K40.
 4. Мунтяну Ф.М. Кистол В. Г. Квантовые осцилляции гальвано-магнитных эффектов в бикристаллах сплавов Bi-Sb. XI конференция по физике полупроводников, Кишинев, 3-5 октября 1988, с.193.
 5. Мунтяну Ф.М., Кистол В. Г. Квантовые осцилляции кинетических эффектов в бикристаллах висмута с разными углами разоpиентации кристаллитов. 25 Всесоюзное совещание по ФНТ. Тезисы докладов, Ленинград, 25-27 октября, 1988, с.188-189.
 6. Muntyanu F.M., Onu M.I., Chistol V. Quantum Oscillations of Galvanomagnetic Effects in Bismuth bicrystals. Phys. Stat. Sol. (b), 1990, v.158, p.301-305.
 7. Muntyanu F.M., Onu M. I., Chistol V. Noi tipuri de oscilaţii cuantice la efectele galvanomagnetice în bicristale semimetalice. Conferinţa naţională de fizică, Cluj, 1990.
 8. Мунтяну Ф.М., Глиньски М., Киосса Г. А., Кистол В. Г. Квантовые явления переноса в бикристаллах висмута с большими углами разориентации кристаллитов. ФТТ, 1991, т.33, N6, с.1881-1883.
 9. Muntyanu F.M., Onu M. I., Chistol V. Quantum Transport Phenomena in Semimetal Bicrystals. II Conferinţă naţională de fizică, Braşov, 1991.
 10. Гицу Д. В., Грозав А. Д., Кистол В. Г., Лепорда Н.И., Мунтяну Ф.М. Экспериментальное наблюдение сверхпроводящей фазы с Tc=8,5K в большеуглoвых бикристаллах висмута. Письма в ЖЭТФ, 1992, т.55, в.7,с.398-401.
 11. Мунтяну Ф.М., Гицу Д. В., Грозав А. Д., Лепорда Н.И., Кистол В. Г. О перестройке энергетического спектра в большеугловых бикристалах висмута. XXX совещание по физике низких температур, с.222-223, Дубна, 1994
 12. Muntyanu F.M., Leporda N.I., Chistol V. Modificarea spectrului energetic la bicristale de Bi cu unghi mare. Conferinţa naţională de fizică, Sibiu, 1994.
 13. Muntyanu F.M., Onu M. I., Dubkovetski Iu., Chistol V. Oscillations of transport phenomena in strong magnetic fields in bicrystals of n-type Bi1-xSbx (0,06≤ x ≤0,15) alloys. Czechoslovac J. of Physics, 1996, v.46, Suppl. S4, p.2039 2040.
 14. Muntyanu F.M., Dubkovetski Iu., Grozav A., Chistol V. Fenomene de transport cuantice la bicristale semimetalice. Al V-lea Colocviu naţional de fizică &3351;i tehnologie a materialelor cristaline &3351;i amorfe, Iaşi, 13-14 iunie, 1996, p.160.
 15. Muntyanu F.M., Onu M., Dubkovetski Iu., Chistol V. Oscillations of transport phenomena in strong magnetic fields in bicrystals. XXI Internat. Conf. of Low Temp. Phys. 8 - 14 August, Prague, 1996.
 16. Muntyanu F.M., Dubkovetski Iu., Gheorgiţă A., Gorea O., Chistol V. Efectul Shubnikov-de Haas în bicristale ale aliajelor Bi1-xSbx (0,06 ≤ x ≤ 0,15). Colocviu naţional de fizică “Evrica”, Chişinău, 1997.
 17. N. Burbulea, Ş. Bidrug, V. Ciubotaru, V. Chistol. Electrodinamica. Îndrumar pentru lucrările individuale la fizică, UTM, 1997.
 18. Chistol V. Calcularea presiunii unui gaz ideal asupra pereţilor unui tub lung aflat într-un câmp potenţial de forţe. Revista de fizică „Evrika”, Nr. 11. 2000, p. 45-47.
 19. Bardeţchi P., Chistol V. Optica ondulatorie. Fizica atomului. Fizica corpului solid. Îndrumar de laborator la fizică. UTM, 2001.
 20. Nistiriuc I., Boţan V., Golban Gh., Chistol V. Electromagnetism. Oscilaţii şi unde. Îndrumar de laborator la fizică. UTM, 2001.
 21. Măciugă A., Ciubotaru V., Chistol V. Îndrumar de laborator la fizică (anul I, partea II-a). UTM, 2003.
 22. Chistol V. Ce poate fi mai simplu decât legea lui Ohm? Fizica şi tehnologiile moderne. v. 1, Nr. 1, 2003, p. 28-30.
 23. Muntyanu F.M., Dubkovetski Iu., Gheorghita A.E., Gilewski A., Chistol V. Quantum Oscillations of the Hall Resistance in Small – Angle Bicrystals of Bismuth. Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, August 25-29, 2003, Vrnjačka Banja, Serbia and Montenegro.
 24. Chistol V. Aplicarea efectelor cuantice oscilatorii la studierea structurii bicristalelor de Bi şi aliajelor Bi-Sb. Conferinţa omagială a profesorilor UTM, octombrie, 2004, Chişinău.
 25. Chistol V. Quantum Oscillation of Transport Phenomena in Strong Magnetic Field in Bi Bicrystals. 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences. July 5-10, 2005. Proceedings, Chişinău, Central publishing house, 2005, p.909-912.
 26. Muntyanu F.M., Gilewski, A., Warchulska, I., Zaleski, A., Nenkov, K., Dubcovetski, Iu., Chistol V. Magnetization on Bi bicrystals with crystallite interface of twisting type. 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences. July 5-10, 2005. Proceedings, Chişinău, Central publishing house, 2005, p.925-927.
 27. Ungureanu N., Chistol V., Pîrţac C. Aplicarea problemelor de fizică la educaşia tehnologică a studenţilor. Conferinţa Tehnico – Ştiinşifică a Studenţilor şi Doctoranzilor consacrată Anului Fizicii, 17 noiembrie, 2005, Chişinău, UTM, 2005, p.47-48.
 28. Bodiu T., Chistol V., Bardeţchi P. Legile conservării mărimilor dinamice şi teoria cinetico – moleculară a gazului ideal. Conferinţa Tehnico – Ştiinţifică a Studenţilor şi Doctoranzilor consacrată Anului Fizicii, 17 noiembrie, 2005, Chi&351;inău, UTM, 2005, p.60-61.
 29. Muntyanu F.M., Gilewski A., Nenkov K., Warchulska J., Zaleski A., Chistol V., Monaico E. Two Superconducting Phases in Bi Bicrystals with Large Crystalline Disorientation Angles. Romanian Conference on Advanced Materials, ROCAM 2006, September 11-14th, 2006, Bucharest - Magurele, Romania. Abstract Book, p.20.
 30. Muntyanu F.M., Gilewski A., Nenkov K., Zaleski A., Chistol V. Shubnikov–de Haas oscillations in Bi bicrystals with superconducting crystallite interfaces of twisting type. 3rd International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics Chisinau, Moldova, October 3-6, 2006, Abstracts,p.180.
 31. Chistol V., Marinciuc M. Din istoria contorului electric. Cygnus Nr.2(7), 2006, p. 14-20.
 32. Мунтяну Ф.М., А. Гилевски, А. Залески, К. Ненков, Кистол В. Г. Cверхпроводящие фазы в большеугловых бикристаллах висмута с внутренней границы кручения. XXXIV Совещание по физике низких температур (НТ-34) 26-30 сентября 2006 г. Ростов-на-Дону - п. Вардане Труды LT34, т.2, с.267- 268.
 33. Мунтяну Ф.М., Гилевски А., Кистол В. Г. О трансформации поверхности Ферми на сверхпроводящей внутренней границе бикристаллов Bi типа кручения. XXXIV Совещание по физике низких температур (НТ-34) 26-30 сентября 2006 г. Ростов-на-Дону - п. Вардане Труды LT34, т.2, с.111- 112.
 34. F.M. Muntyanu, A. Gilewski, V. Chistol. Shubnikuv – de Haas Effect in Superconducting Layers on the Crystallite Interface of Bi Bicrystals. 6th International Conference of the Balkan Physical Union 22-26 August 2006, Istanbul-Turkey, p.95.
 35. Muntyanu F. M., Gilewski A., Nenkov K., Zaleski A. J., Chistol V. Fermi-surface rearrangement in Bi bicrystals with twisting superconducting crystallite interfaces. Phys. Rev. B 76, 014532, 2007.
 36. Munteanu F.M., Chistol V. Topologia suprafeţei Fermi şi supraconductibilitatea interfeţelor cristaline de Bi şi aliaje Bi-Sb de tip înclinaţie. Conferinţa Fizicienilor din Moldova, 11– 13 octombrie, 2007, Chişinău, Moldova.
 37. Popa L., Chistol V., Bardeţchi P. Probleme de securitate în utilizarea tehnicii electrice. Conferinţa Tehnico – Ştiinţifică a Colaboratorilor, Studenţilor şi Doctoranzilor, 15-17 noiembrie, 2007, Chişinău, UTM, 2007.
 38. F.M. Muntyanu, Chistol V. Evidenţiere experimentală a supraconductibilităţii cu TC ≤ 21K în bicristale de Bi şi Bi-Sb cu interfaţă de tip înclinaţie. The 2-nd International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics", Chişinău, Moldova, 15-18 May, 2008.
 39. F.M. Muntyanu, A. Gilewski, K. Nenkov, A. Zaleski, Chistol V. Superconducting crystallite interfaces with Tc up to 21 K in Bi and Bi-Sb bicrystals of inclination type. Sol. Stat. Com., 147 (2008), p. 183-185.
 40. Chistol V. Olimpiada de fizică-2007 a studenţilor Universităţii Tehnice a Moldovei. Fizica şi tehnologiile moderne. v. 6, Nr. 3-4, 2008, p. 57-63.
 41. F.M. Muntyanu, Chistol V. Superconducting Bi and Bi-Sb Bicrystals with Critical Temperatures up to 21 K. 4th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics Chisinau, Moldova, September 23-26, 2008, Abstracts.
 42. F.M. Muntyanu, Chistol V. Superconductivity and ferromagnetism in interfaces of Bi Sb alloys. Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM – 2009, Chişinău, 26 – 27 noiembrie, 2009, abstracts, p.91.
 43. Chistol V. Probleme de fizică legate de trecerea sistemului prin stări metastabile. Fizica şi tehnologiile moderne. v. 7, Nr. 1-2, 2009, p. 57-62.
 44. F.M. Muntyanu, Chistol V. Supraconductibilitate şi feromagnetism în bicristale şi tricristale ale aliajelor Bi-Sb. 6th International Conference Microelectronics and Computer Science October 1-3, 2009, Chişinău, Republic of Moldova p. 111-114.
 45. Chistol V. Despre aplicarea metodei grafice la rezolvarea unor probleme de fizică. Cygnus Nr.1(12), 2010, p. 23-27.
 46. F.M. Muntyanu, Chistol V. Superconductivity up to 36 K in nano-width crystallite interfaces of Bi1-xSbx(x≤0.2) alloys. 5th Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişinău, Moldova, September 13-17, 2010, Abstracts,p. 193.
 47. F.M. Muntyanu, A. Gilewski, K. Nenkov, A. Zaleski, Chistol V. Magnetization anomalies in superconducting interfaces of bicrystals and tricrystals of Bi1-x-Sbx alloys. 5th Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişinău, Moldova, September 13-17, 2010, Abstracts,p. 203.
 48. F.M. Muntyanu, A. Gilewski, K. Nenkov, A. Zaleski, Chistol V. Ferromagnetism in supraconducting bicrystals of Bi-Sb alloys. 5th Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, Chişinău, Moldova, September 13-17, 2010, Abstracts, p.204.
 49. Munteanu F., Chistol V., Gheorghiţă A. Fenomenul supraconductibilităţii în bicristale şi tricristale de Bi şi aliage Bi-Sb. In: Materialele simpozionului ştiinţific internaţional „Materiale noi multifuncţionale şi studierea proprietăţilor fizice şi chimice”, Chişinău, Moldova, 2011, p. 122-129. ISBN 978-9975-76-054-6.
 50. M. Marinciuc, V. Chistol. Fizica la absolvirea învăţământului preuniversitar. 2. Ucraina. Fizica şi tehnologiile moderne. v. 10, nr. 3-4, 2012, p.25-29.
 51. F.M. Muntyanu, A. Gilewski, K. Nenkov, A. Zaleski, Chistol V. Magnetic properties and supraconductivity of nano-width crystallite interfaces of bicrystals and tricrystals of Bi1-xSbx (x<= 0.2) alloys. Phys. Status Solidi B 248, No. 12, 2903–2907 (2011).
 52. Chistol V. Utilizarea metodei grafice la rezolvarea unor probleme de fizică. 4th International conference „Telecommunications, Electronics and Informatics” ICTEI 2012, Chişinău, 2012, p. 427-430.
 53. Chistol V. Efectul bistabilităţii în mecanică. Colocviului Naţional de Fizică „EVRIKA! – CYGNUS”. Constanţa, 31 august – 2 septembrie, 2012.
 54. Muntyanu F. M., Gilewski A, Nenkov K., Zaleski A. J., Palewski T., Chistol V. High-fields longitudinal Hall effect in Bi bicrystals with nano-width superconducting crystallite interfaces. 6th International Conference on Material Science and Condensed Matter Physics, Chişinău, 11-14 September, 2012.
 55. Muntyanu F. M., Chistol V., Bejan V., Munteanu V. Quantum transport and magnetic phenomena in nano – width crystallite interfaces of topological insulators Bi1-x - Sbx (0,07≤x≤0,2). 6th International Conference on Material Science and Condensed Matter Physics, Chişinău, 11-14 September, 2012, p.87.
 56. Muntyanu F. M., Gilewski A., Nenkov K., Zaleski A.J., Chistol V. Efecte cuantice oscilatorii în bicristale ale aliajelor Bi-Sb. Conferinţa Fizicienilor din Moldova CFM – 2012, 22 – 23 octombrie, Bălţi, 2012.
 57. Muntyanu F. M., Chistol V. Interfeţe cristaline supraconductibile şi feromagnetice în izolatorul topologic Bi-Sb. Conferinţa Fizicienilor din Moldova CFM – 2012, 22 – 23 octombrie, Bălţi, 2012.
 58. Chistol V. Efectul cuantic Zenon. Colocviului Naţional de Fizică „EVRIKA! – CYGNUS”. Ploieşti, 6 – 8 septembrie, 2013.
 59. F.M. Muntyanu, A. Gilewski, K. Nenkov, A. Zaleski, T. Palewski, V. Chistol Peculiarities of quantum oscillations of longitudinal Hall effect in high magnetic fields in Bi bicrystals The 37 ARA Congress, June 04-09, 2013 Chişinău, Republic of Moldova.
 60. A. Stoler, V. Arhip, V. Chistol. Vinul şi sănătatea. Conferinţa Tehnico – Ştiinţifică a Colaboratorilor, Studenţilor şi Doctoranzilor, 22 noiembrie, 2007, Chişinău, UTM, 2013.
 61. A. Petco, Ş. Melenti, V. Chistol. Măsurări fără interacţiune. Conferinţa Tehnico – Ştiinţifică a Colaboratorilor, Studenţilor şi Doctoranzilor, 22 noiembrie, 2007, Chişinău, UTM, 2013.
 62. F. M, Muntyanu, A. Gilewski, A. J. Zaleski, K. Nenkov, V. Chistol. Magnetic properties of bi-, tri- and multicrystals of 3D topological insulator Bi1-x - Sbx (0, 06 ≤ x ≤ 0.2). Knowledge Society: mutual influence and interference of science and society-NANO-2013. 13-16 September 2013, Chişinău, Moldova.
 63. F. M, Muntyanu, A. Gilewski, A. J. Zaleski, T. Palewski, V. Munteanu, V. Chistol. Peculiarity of superconducting and galvanomagnetic properties of bicrystals of 3D topological insulator Bi1-x Sbx (0,07≤ x ≤ 0,2). 2nd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, Chişinău, Republic of Moldova, April 18-20, 2013.
 64. F. M. Muntyanu, A. Gilewski, K. Nenkov, A. J. Zaleski, T. Palewski, V. Chistol. High-field peculiarities of galvanomagnetic quantum oscillations in Bi bicrystals with nano-width superconducting crystallite interfaces Solid State Communications 158 (2013) 9–12.
 65. V. Chistol. Principiul nonlocalismului în mecanica cuantic&3259;. Conferinţa ştiinţifică interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”. 5 aprilie 2013. Chişinău, Editura „Tehnica – UTM”, 2013, p. 35-37.
 66. F. M. Muntyanu, A. Gilewski, K. Nenkov, K. Rogacki, A.J. Zaleski, G. Fuks, V. Chistol. Magnetic properties of bi-, tri- and multicrystals of 3D topological insulator Bi1-x – Sbx (0,06≤x≤0,2). Physics Letters A, Volume 378, Issues 16–17, 14 March 2014, p. 1213-1216.